Stowarzyszenie partner dla Przedsiębiorczości
Nawigacja
Strona Główna

1.Informacje o Stowarzyszeniu
2.Misja
3. Współpraca i Członkostwo
4. Składki członkowskie
5. Przekazanie 1 %
6. Jak Przekazać 1 %
7. Darowizny osób fiz /prawnych
11.Laser dla oka
12. OPP - co to jest?
14. Akcja „masz głos, masz wybór”
15. Biomasa
16. Geotermia
Kolektory słoneczne
Korzyści z wykorzyst. wody
Małe Elektrownie Wodne
Niskotemp. źródła ciepła
Ochrona Zdrowia
OZE Strategia zrów. rozwoju
Walne Zgromadzenie Członków
ORGANY STOWARZYSZENIA
Komisja rewizyjna
Zarzad Stowarzyszenia
WZORY
Blankiety wpłat
Kontakt
Napisz
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 16
Najnowszy Użytkownik: Zacesebaqoo
Witamy
Witamy na stronie www.stowpartner.cba.pl

STOWARZYSZENIA PARTNER DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(posiada status Organizacji Pożytku Publicznego)

Witamy na stronie www.stowpartner.cba.pl

Nr KRS 0000 214 696Zapraszamy do współpracy razem łatwiej o sukces

Podejmij Apel samorządu Miasta skierowany do mieszkańców, zamieszczony na stronie „Kuriera Gorlickiego’ nr 1/2019, pt.
„Zostaw 1% w Gorlicach”

Wypełniając PIT, mają Państwo możliwość przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Zachęcamy do skorzystania z danej szansy i dokonania odpisu na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gorlic i Ziemi Gorlickiej.
Emeryci i Renciści, których rozliczenie dokonuje ZUS przesyłając PIT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, mają możliwość dokonania odpisu, dostarczając niezależnie, do Urzędu Skarbowego wypełniony ( bardzo prosty-do pobrania w administracji SM ) PIT- OP, wpisując w nim nr KRS wybranej OPP.
Zachęcamy do przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia „Partner dla Przedsiębiorczości” wpisując nr KRS 0000 214 696, działającego na terenie Miasta.
Organizacja prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych, między innymi:
- Na rzecz osób w wieku emerytalnym.
- Wspomaga rozwój spólnot i społeczności lokalnych.
- Wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną.
- Propaguje ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
- Promuje turystykę i krajoznawstwo
- Promuje organizację wolontariatu.
Wspierajmy Organizacje Pożytku Publicznego,
czyńmy dobro bo ono do nas wraca

 Led


Admin dnia lutego 21 2019 13:11:17 0 Komentarzy · 53 Czytań · Drukuj
Ekolodzy Osiedlowi działający na Osiedlu „Krasińskiego” w Gorlicach

Grupa nieformalna „Ekolodzy Osiedlowi” pod Patronatem Stowarzyszenia „Partner dla Przedsiębiorczości” wspólnie z aktywnymi mieszkańcami Osiedla, działając w sferze pożytku publicznego na rzecz obywateli swojego Osiedla i osiedli ościennych zrealizowała projekt pt. „Rewitalizacja i rekompozycja zieleni na Osiedlu”.
Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.
Dla zwiększenia zaangażowania obywateli utworzono partnerstwo z mieszkańcami do realizacji inicjatyw społecznie oczekiwanych, wg wspólnie wypracowanych pomysłów
W ramach projektu przeprowadzono rewitalizację zieleni na Osiedlu, która polegała na usunięcie różnych zanieczyszczeń, ze skrzyń i donic betonowych, starej zwyrodniałej i zużytej ziemi ogrodniczej, wypełnienie ich świeżą ziemią ogrodniczą i nasadzenie krzewów róż okrywowych w czterech kolorach, które ze względu na swój rozłożysty rozrost zwane są również płożącymi .
. Rekompozycja zieleni na dwóch rabatkach polegała na wkomponowaniu w istniejącą zieleń różno kolorowych róż okrywowych, .
. Rekompozycja rabaty pierwszej , polegała na usunięciu pasa „tawuł”, tworzących w całej kompozycji „monotonną” masę zieleni z podeschłymi kłączami, szpecącymi wygląd całej rabatki. W otrzymane wolne miejsce wkomponowaniu w istniejącą zieleń, różno kolorowe krzewy róż okrywowych , które w okresie kwitnienia od czerwca do późnej jesieni będą ożywiać rabatkę i stwarzać dobry nastrój przechodniów, ciesząc wzrok swoimi kolorami.
Zakres tych pracy obejmował: przygotowanie podłoża do nowych nasadzeń przez wymianę ziemi ogrodniczej, rozłożenie agrowłókniny czarnej przeciw chwastom, nasadzenie nowych krzewów róż .
Rekompozycja drugiej rabatki polegała na usunięciu zeschłych roślin i „starych pędów” roślin, oraz zwiększenie powierzchni pod nowe nasadzenia wokół posadzonych wcześniej różnych roślin.
Zakres prac obejmował: przygotowanie nowej powierzchni do sadzenia nowych krzewów róż w okół poprzednich nasadzeń, wyłożenie agrowłókniny czarnej, posadzenia na dodatkowej nowej przestrzeni krzewów róż .
Wspólna realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie poziomu wiedzy obywateli na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach FIO Małopolska Lokalnie - Południe.
Wzrost ilości zieleni na Osiedlu będzie dobrą lekcją dla młodzieży szkolnej , jak ważne jest wykazywanie troski o ochronę środowiska, poszanowania zieleni i estetykę otoczenia.


Admin dnia grudnia 06 2018 10:49:10 0 Komentarzy · 40 Czytań · Drukuj
Program „Funduszy Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2018”

Aktywni mieszkańcy Osiedla „Krasińskiego” wyłonili spośród siebie wymaganą Regulaminem Grupę Nieformalną, która pod Patronatem Organizacji Pozarządowej, opracowała i zgłosiła do realizacji projekt pt.: „Rewitalizacja i Rekompozycja zieleni na Osiedlu”. Projekt został przyjęty, a Grupa Nieformalna, które przyjęła roboczą nazwę „Ekolodzy Osiedlowi”, otrzymała dotację na realizację zadania, które aktualnie ( w dniu pisania tekstu) jest na półmetku do zakończenia prac.
Efekty będzie można wstępnie ocenić pod koniec listopada 2018 roku, ale wizualne wyniki poznamy na wiosnę, kiedy nowo posadzone rośliny zakwitną kolorowo i ożywią przestrzeń architektoniczną Osiedla.
Czym jest FIO?
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty wpisujące się w cel, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Kto może uzyskać dotację?
• organizacje pozarządowe m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń, posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
• spółdzielnie socjalne;
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające non profit. W ramach FIO można uzyskać dotację w ramach n/w Priorytetów:
Priorytet 1. Małe inicjatywy - Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo - Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Priorytet 3. Aktywni obywatele - Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe - Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.
Szczegóły konkursu podane są w Regulaminie zamieszczonym na stronie http://www.malopolskalokalnie.pl/
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, został przyjęty przez Radę Ministrów, przedłożony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego.

Możemy liczyć, że w marcu lub kwietniu 2019 r. zostanie ogłoszona kolejna edycja konkursu, do którego należy zgłaszać projekty wg w/w kryteriów ( uwaga - kryteria do kolejnej edycji mogą być zmodyfikowane, należy dokładnie zapoznać się z aktualnie obowiązującym Regulaminem).

Wszyscy powinniśmy korzystać z dobrego przykładu działającej Nieformalnej Grupy i za ich przykładem, wpływać pozytywnie na środowisko,
angażować obywateli, do aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Uważamy, że dobry przykład należy powielać, a każdy z nas może realizować swoje pomysły mieszczące się w ramach ogłoszonych Priorytetów.
Nie marnujmy danej nam szansy, zwiększmy zaangażowanie obywateli w życie publiczne, podejmujmy oddolne inicjatywy społeczne, możemy wiele zrobić wspólnie działając.


Admin dnia listopada 16 2018 16:28:42 0 Komentarzy · 46 Czytań · Drukuj
Informacja o realizacji projektu.

Nieformalna Grupa „Ekolodzy Osiedlowi” działająca na Osiedlu „Krasińskiego” zrealizowała projekt pt.: „Rewitalizacja i Rekompozycja zieleni na Osiedlu”.
W ramach projektu wykonano rekompozycję zieleni dwóch rabatek, polegającą na posadzeniu różnokolorowych (cztery kolory ) róż okrywowych oraz rewitalizację nasadzeń w skrzynkach betonowych, ustawionych na chodniku wzdłuż ogrodzenia MZS nr 4 i w okrągłych donicach betonowych, ustawionych na chodnikach przy ulicy.
W skrzyniach i donicach posadzono również róże różnokolorowe okrywowe.
Łącznie posadzono 205 szt. krzewów róż okrywowych w czterech kolorach: czerwony, biały, żółty, ciemno-różowy.
Jak podaje literatura, róże okrywowe ( zwane również różami płożącymi) cechują się obfitością kwiatów w połączeniu z silnym rozkrzewieniem sprawiają, że róże płożące tworzą nam barwny kobierzec w miejscu, w którym są uprawiane. Róże okrywowe mają zastosowanie na rabaty, skalniaki, skarpy, a także do uprawy w donicach na werandach, tarasach oraz balkonach. Odporność na choroby i niskie temperatury zimą sprawia, że róże płożące są łatwe w pielęgnacji, a dodatkową ich zaletą jest kwitnienie przez większość okresu wegetacyjnego. Okres kwitnienia, to czerwiec do późnej jesieni.

Realizatorzy projektu liczą, że kolorowe kobierce kwiatów w zdecydowany sposób wpłyną na poprawę estetyki Osiedla, a mieszkańcy Osiedla i korzystający obywatele z ościennych osiedli oraz młodzież szkolna, przechodząca tędy będzie wprawiana w dobry nastrój, ciesząc wzrok kolorowo kwitnącymi i rozsyłającymi w okół przyjemną woń różami.

Dla młodzieży szklonej będzie to dobry przykład jak należy dbać o estetykę i ochronę środowiska.

Projekt został dofinansowany ze Środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego.


Admin dnia listopada 16 2018 16:26:31 0 Komentarzy · 153 Czytań · Drukuj
Dokumenty Sprawozdawcze 2017
Realizacja projektu „Zielona ławeczka”
Po ogłoszeniu przez Fundację Banku Ochrony Środowiska konkursu pt. „Zielona ławeczka” administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „Krasińskiego” w Gorlicach promując konkurs na wszystkich tablicach ogłoszeń w każdej klatce schodowej i w budynku administracji , zamieściła komunikat „Uwaga mieszkańcy” informujący o ogłoszonym konkursie „Zielona ławeczka” i dodatkowo zamieszczając wydruk ze strony internetowej www.zielonalaweczka. informującej o tym konkursie.


W pierwszych dniach kwietnia zostało zorganizowane spotkanie aktywnych mieszkańców z każdego budynku dla omówienia celu projektu, kto może aplikować i gdzie szukać szczegółowej informacji o konkursie.
W I dekadzie maja pięciu sąsiadów z bloku nr 13, zadeklarowało udział w konkursie i zamieścili na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych tego budynku , informację zaczynającą się od słów „Drodzy Sąsiedzi dokonajmy czegoś wspólnie” ..itd. ( tekst w załączeniu ), zapraszając pozostałych Sąsiadów do udziału w organizowanym Zespole Sąsiedzkim oraz o opinię o przedstawionym wstępnym projekcie.


Propozycja wzbudziła zainteresowanie. W dyskusji wniesiono poprawki i do Zespół Sąsiedzkiego dołączyli następni mieszkańcy, zmobilizowani do realizacji interesującego projektu, deklarując pomoc, swój wkład rzeczowy i robociznę.
Przechodzący obok chodnikiem mieszkańcy osiedla z wielkim zainteresowaniem śledzili przebieg prowadzonych prac i żywo komentowali realizację przedsięwzięcia.
Pozytywnie ocenia się zakres wykonanych prac, a mieszkańcy pozostałych budynków niewątpliwie zostali zainspirowani, by w przyszłości aktywnie podejmować działania społeczne dla dobra własnego środowiska.
Celem konkursu było zazielenienie publicznie dostępnych terenów osiedlowych, budowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini ogrodów, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.
Konkurs grantowy adresowany jest bezpośrednio do mieszkańców osiedli, w tym również do Spółdzielni Mieszkaniowych.


W konkursie przewidziano nagrody pieniężne w postaci grantów. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1 200 zł .W skład grantu wliczona jest wartość 400 zł zielonej ławeczki dostarczanej przez organizatora konkursu.
Efektem zrealizowanego zadania „Zielona ławeczka” – jest ustawienie ławeczki otoczonej zielenią ( na wiosnę ) , z kompozycją mini ogrodu sensorycznego i pozostałych elementów architektury ogrodowej oraz istotna optyczna, estetyczna zmiana ściany budynku gospodarczego.
Z tego wynika wniosek, że należy na bieżąco śledzić tematykę ogłaszanych konkursów, w miarę możliwości uczestniczyć w nich i realizować własne autorskie pomysły dla poprawy estetyki otoczenia swoich nieruchomości.


Admin dnia listopada 30 2017 09:56:43 0 Komentarzy · 255 Czytań · Drukuj
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna ustawiona obok budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 17, na którego dachu zamontowane są panele fotowoltaiczne w wyniku realizacji zadania, pt.: „Elektrownia słoneczna 1,8 – 2,0 kWp – ogniwa fotowoltaiczne” w ramach Programem „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” w pełni finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Łącznie zamontowano trzy zestawy po trzy panele fotowoltaiczne na oddzielnie na każdy obwód zasilania w energię elektryczną po dwie klatki schodowe.
Budynek wielorodzinny mieszkalny posiada sześć klatek schodowych.

 Led


Admin dnia listopada 14 2017 09:54:21 0 Komentarzy · 76 Czytań · Drukuj
Tablica informacyjna
Tablica informacyjna ustawiona obok budynku wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 7, w którym w pierwszej kolejności na tym osiedlu wprowadzono oświetlenie LED w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, zrealizowane w ramach Projektu „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Drugim budynkiem objętym tym zadaniem, w którym zainstalowano oświetlenie LED jest budynek wielorodzinny przy ul. Krasińskiego 13.
Łącznie zainstalowano 48 plafonów z diodami i czujnikami.

 Ledy


Admin dnia listopada 14 2017 09:52:29 0 Komentarzy · 77 Czytań · Drukuj
Panele fotowoltaiczne na budynku wielorodzinnym.

Po raz pierwszy w naszym mieście panele fotowoltaiczne na dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego 17.
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Gorlice między innymi promuje rozwój wykorzystywania energii odnawialnej.
Zgodnie z Prawem energetycznym odnawialne źródła energii, to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermię, fal i prądów morskich, spadku rzek, biomasy, biogazu pozyskiwanego w różnych znanych technologiach.
Energia słoneczna jest strumieniem niewyczerpalnego ciepła i światła docierającego na powierzchnię ziemi. Technologia wykorzystywanej energii słonecznej znajduje obecnie zastosowanie do wytwarzania energii ciepła lub energii elektrycznej. Przemiana energii słonecznej w energię elektryczną otrzymujemy za pomocą paneli fotowoltaicznych.
Na terenie Miasta Gorlice są eksploatowane panele fotowoltaiczne o różnej mocy, ale największą instalację fotowoltaiczną posiada Szpital specjalistyczny im. H. Klimontowicza , która łącznie liczy 554 panele fotowoltaiczne.
Mając świadomość, że wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii to redukcja emisji gazów cieplarnianych – bardzo pożądany efekt ekologiczny, ale również oczekiwany efekt ekonomiczny.
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krasińskiego” wspólnie z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem „Partner dla Przedsiębiorczości” w Gorlicach i Stowarzyszeniem Ekopsychologia w Zakliczynie zrealizowali w ramach Projektu „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2”, zadania pt.: „Elektrownia słoneczna 1,8 – 2,0 kWp – ogniwa fotowoltaiczne”, przy pełnym dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Głównymi podzespołami instalacji fotowoltaicznej oddanej do eksploatacji są:
• moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne, wykonane z wykrystalizowanego krzemu;
• falownik ( inwertor ) – przetwornik mocy, urządzenie elektryczne zamieniające prąd stały na prąd przemienny;
• elementy złączne i akcesoria: skrzynka rozdzielcza, zabezpieczenia zmiennoprądowego, ogranicznik przepięć, okablowanie;
Instalacja ta połączona z instalacją oświetleniową pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynku w pełni zabezpiecza jego zapotrzebowanie na energię elektryczną, a nadwyżki prądu kierowane są do publicznej sieci elektrycznej.

Efekt ekologiczny: zmniejszenie emisji CO2 o około 900 kg /rok, pyłów zawieszonych ( smog ) i innych zanieczyszczeń powietrza.

Efekt ekonomiczny: produkcja „czystej” energii na potrzeby własne pokryje koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia pomieszczeń wspólnych w budynku sześcioklatkowymPamiętajmy, że czyste środowisko naturalne, to lepsze nasze zdrowie i naszych bliskich, których kochamy – dbajmy o czyste środowisko jak o własne zdrowie
.
Admin dnia listopada 14 2017 09:02:05 0 Komentarzy · 86 Czytań · Drukuj
Mieszkańcy Osiedla Krasińskiego w trosce o czyste powietrze.

W myśl powiedzenia „zacznijmy zmieniać świat na lepsze począwszy od naszych gospodarstw domowych – bo na to mamy bezpośredni wpływ” - członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krasińskiego” aktywnie włączają się do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Gorlice”, poprzez realizację zadań proekologicznych.
Mieszkańcy osiedla wspólnie z proekologicznymi organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie „Partner dla Przedsiębiorczości” w Gorlicach i Stowarzyszeniem „Ekopsychologia” w Zakliczynie w ramach Projektu „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” ; przy pełnym dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podjęli realizację zadania zmierzającego do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
Zrealizowano zadanie pt.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczenia środowiska wskutek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez wprowadzenie inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia LED w pomieszczeniach wspólnego użytkowania w budynkach wielorodzinnych”.
Zakres prac obejmował modernizację oświetlenia klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych piwnic i oświetlenie zewnętrzne dwóch budynków wielorodzinnych dwuklatkowych. Łącznie zamontowano 48 plafonów, każdy wyposażony w diody, mikrofalowy czujnik ruchu, a lampy instalowane na zewnątrz dodatkowo wyposażone w czujnik zmierzchu.
Prognozowane efekty z realizacji inicjatywy odniosą bezpośredni użytkownicy, lokalna społeczność i środowisko naturalne.

 • Korzyści finansowe dla mieszkańców, to 60 do 80 % niższe opłaty za zużytą energię elektryczną.
 • Obniżone koszty eksploatacyjne - utrzymania oświetlenia. Praktycznie brak potrzeby wymiany tradycyjnych żarówek (bo ich brak) i naprawy lamp.
 • Lampy LED emitują stabilne światło – brak efektu stroboskopowego, są odporne na wibrację i wstrząsy.
 • Przyjazne dla środowiska dzięki „czystej produkcji” , brak szkodliwych i niebezpiecznych substancji w procesie technologicznym takich jak: ołów (Pb), kadm ( Cd), rtęć (Hg ).
 • Brak problemu z utylizacją lamp LED, które mogą być naprawialne i modernizowane.
 • Możliwość 100% - ego recyklingu – do budowy opraw LED wykorzystywane są materiały taki jak: aluminium, PC, miedź.
 • Nie występuje szkodliwe promieniowanie UV.
 • Zmniejszone zużycie energii elektrycznej produkowanej tradycyjnie z węgla kamiennego lub brunatnego, spowoduje istotne ograniczenie emisji do środowiska dwutlenku węgla CO2 , redukcję pyłu zawieszonego (smog ! ! ), redukcję emisji SO2.
  Już po krótkim okresie eksploatacji użytkownicy bardzo pochlebnie wyrażają się o funkcjonowaniu oświetlenia LED, a dobre wyniki eksploatacji skutkują tym, że mieszkańcy pozostałych nieruchomości domagają się od administracji Spółdzielni modernizacji pozostałych instalacji.
  Wiemy, że w wyniku dobrych opinii użytkowników jest rozważane przez administrację dalsze rozszerzenie stosowania tego typu oświetlenia.
  Zrealizowane zadanie w ramach „Karpackiej Inicjatywy Lokalnej 2”dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyniesie w ponad pięciokrotnie większe efekty od wcześniej zakładanych po wdrożeniu oświetlenia LED w pozostałych klatkach schodowych, co już zostało postanowione.
  W końcowym efekcie zainwestowane środki finansowe NFOŚ i GW w pozornie drobne zadanie przyniosą tym razem liczące się efekty ekonomiczne , społeczne, a przede wszystkim ekologiczne.
  Podejmujmy inicjatywy proekologiczne i korzystajmy z wsparcia finansowego NFOŚ i GW, bo to ma głęboki sens.
 • Admin dnia listopada 14 2017 08:54:00 0 Komentarzy · 92 Czytań · Drukuj
  Dokumenty sprawozdawcze rok 2016
  Strona 1 z 3 1 2 3 >
  Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  Shoutbox
  Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

  Admin
  15/03/2011 11:20
  Prosimy o przekazywanie 1 % podatku na Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości.

  OPP

  LOTTO!

  Porozumienie Karpackie

  Porozumienie Karpackie!

  REKLAMA

  Valid HTML 4.01!

  Copyright © 2020